De Holding structuur

De holdingstructuur
Een holdingstructuur is een ondernemingsstructuur die bestaat uit meerdere vennootschappen. De onderneming is dan niet ondergebracht in één B.V., maar in een economische eenheid van meerdere B.V.’s die door aandelenbezit met elkaar verbonden zijn. De holdingstructuur kenmerkt zich door de scheiding van bedrijfsactiviteiten die de core business vormen van de onderneming en daarnaast de nevenactiviteiten. Denk hierbij aan het beheer van het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder of het beheer van de onroerende zaken uit het concern of financieringsactiviteiten. In figuur 1 geven wij de basisvorm van een holdingstructuur schematisch weer.

Figuur 1

De Nederlandse deelnemingsvrijstelling
Een groot voordeel van een holdingstructuur is gelegen in de deelnemingsvrijstelling. De deelnemingsvrijstelling vindt over het algemeen toepassing, wanneer een Nederlandse B.V. 5% of meer van de aandelen in andere B.V. bezit. Hierdoor kan de houdstermaatschappij (holding) onbelast winstuitkeringen (dividend) uit haar dochtermaatschappij ontvangen. Een holding hoeft geen belasting af te dragen over de winst op de verkoop van aandelen in haar dochters.

Winstreserves
Als u een werkmaatschappij bezit, heeft u twee opties:

  • óf u keert de winst uit aan de aandeelhouder (meestal uzelf), waarbij de fiscus inkomstenbelasting opeist in Box 2 (2015: 25%);
  • óf u loopt het risico dat de reserves in de werkmaatschappij verloren gaan bij een faillissement.

Indien echter gekozen wordt voor een holding B.V., dan bestaat de mogelijkheid de winst uit de risicosfeer van de onderneming te brengen. Op hetzelfde moment stelt u de fiscale afrekening uit. Op een voor u geschikt moment kunt u de reserves weer als werkkapitaal aanwenden. Met een holding B.V. kunt u tevens in de financieringsbehoefte van een andere werkmaatschappij voorzien. Overtollige liquide middelen van de werkmaatschappij, zoals bijvoorbeeld kasgeld, kunnen zonder fiscale consequenties worden overgeheveld naar de holding. Op deze manier kan de holding tevens als financieringsmaatschappij worden ingericht. Ook in geval van samenwerking met derden kunt u met een holdingstructuur fiscale en financiële problemen voorkomen. Een derde kan als aandeelhouder tot de werkmaatschappij toetreden hetzij doordat de holding B.V. een deel van haar aandelenpakket in de werkmaatschappij aan hem verkoopt, hetzij doordat de werkmaatschappij nieuwe aandelen aan hem uitreikt. Die derde persoon hoeft dankzij de holdingstructuur via de prijs van de door hem gekochte aandelen geen vergoeding te betalen voor winstreserves. Deze reserves zijn immers niet in de werkmaatschappij aanwezig.

Internationale spreiding
In de praktijk kunnen reeds bestaande Nederlandse ondernemingen hun bestaande activiteiten herstructureren via de E-zone op Curaçao. Dit kan plaatsvinden zonder af te rekenen met de Nederlandse belastingdienst over de stille reserves en goodwill. Nieuwe activiteiten kunnen worden opgestart vanuit een E-zone op Curaçao. Op deze manier profiteert men van de lagere winstbelasting op Curaçao over de nieuwe activiteiten die daar worden opgestart. Deze structuur is schematisch weergegeven in figuur 2.

Figuur 2

U kunt onder uw (Nederlandse) holding BV meerdere werk-B.V.’s oprichten. Deze werk-B.V.’s kunnen belastingplichtig zijn in diverse landen. Het is goed mogelijk bepaalde werkzaamheden vanuit Nederland te verrichten en bepaalde werkzaamheden vanaf Curaçao (vanuit een E-zone).